Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Judica Letselschade 2016

Artikel 1    Algemeen

 1. Judica Letselschade is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 653951.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Judica Letselschade opdracht verleent tot het behartigen van zijn/haar belangen betreffende de schade als gevolg van het ongeval.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Judica Letselschade met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Judica Letselschade in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

Arikel 2    Dienstverlening

 1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de ondertekende opdrachtverlening.
 2. De opdrachtgever verleent aan Judica Letselschade de opdracht tot het behartigen van zijn/haar belangen betreffende de geleden en te lijden schade ten gevolge van een ongeval.
 3. Judica Letselschade tracht de geleden en nog te lijden schade op de aansprakelijke partij te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien de tussenkomst van de rechter raadzaam en/of noodzakelijk wordt geacht, zal Judica Letselschade na overleg met opdrachtgever het dossier overdragen aan een advocatenkantoor.
 4. Judica Letselschade kan gedurende de behandeling van een zaak een medisch adviseur en/of andere deskundige inschakelen ter beoordeling van een zaak.
 5. Judica Letselschade bepaalt wie binnen Judica Letselschade met de behandeling van het dossier wordt belast in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.

Artikel 3    Verplichtingen Judica

 1. Judica Letselschade zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Judica Letselschade kan niet garanderen dat de beoogde (financiele) eindresultaat zal worden bereikt. Judica Letselschade zal zich inspannen om voor de opdrachtgever het beste eindresultaat te behalen.

Artikel 4    Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen om de voortgang van de zaak te bevorderen. Dit betekent dat de opdrachtgever aan Judica Letselschade de juiste informatie moet verstrekken en de juiste informatie beschikbaar moet stellen. Indien de opdrachtgever niet de juiste informatie verstrekt of beschikbaar stelt, kan Judica Letselschade de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever of de gemaakte kosten verrekenen met de verstrekte voorschotten aan de opdrachtgever.

Artikel 5    (Tussentijds) ontbinden overeenkomst

 1. Judica Letselschade is bevoegd elke opdracht (tussentijds) te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Judica Letselschade kan worden gevergd. In dat geval zal Judica Letselschade – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.

Artikel 6    Overmacht

 1. Judica Letselschade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Judica Letselschade geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Judica Letselschade niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7    Doorsturen informatie

 1. Judica Letselschade is gerechtigd alle nodige informatie door te sturen naar de aansprakelijke verzekeraar of naar een ander bij de letselschaderegeling betrokken partij.

Artikel 8    Informatieplicht Judica

 1. Judica Letselschade houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang in de behandeling van de schade en adviseert de opdrachtgever over de schaderegelingsproces.

Artikel 9    Kosten juridische bijstand

 1. Judica Letselschade verhaalt haar kosten op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar (art. 6:96 BW). Deze kosten zullen als afzonderlijke schadepost op de aansprakelijke partij worden gevorderd.
 2. De opdrachtgever gaat akkoord dat de Judica Letselschade haar kosten bij de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar in rekening brengt. De opdrachtgever draagt hierbij ook de aanspraak op vergoeding van deze kosten over aan Judica Letselschade.

Artikel 10    Ontvangst betalingen

 1. Judica Letselschade zal de aansprakelijke tegenpartij verzoeken een rechtstreekse betaling aan de opdrachtgever verrichten.
 2. De opdrachtgever geeft Judica Letselschade toestemming om geld te ontvangen van de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar en geeft Judica Letselschade toestemming om van dit geld het deel dat aan Judica Letselschade toekomt in te houden.

Artikel 11    Aansprakelijkheid Judica

 1. Indien Judica Letselschade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 2. Judica Letselschade is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor directe schade als deze het gevolg van zijn tekortkomingen die onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van uitoefenen van het vak voorkomen hadden kunnen worden.
 3. Bij een toerekenbare tekortkoming dient Judica Letselschade eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen of de eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 4. Judica Letselschade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Judica Letselschade is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Judica Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die in welke vorm dan ook terug te voeren is op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur. Onder apparatuur worden ook besturingsprogramma’s en andere software verstaan. De aansprakelijkheid van Judica Letselschade is beperkt tot schade aan personen en zaken. Voor gevolgschade of indirecte schade is Judica Letselschade nimmer aansprakelijk. Indien zuivere vermogensschade of indirecte schade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Judica Letselschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 6 genoemde bedrag.
 6. Het maximale bedrag waarvoor Judica Letselschade aansprakelijk kan zijn, bedraagt EUR 1.000.000,00  per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als een geval wordt beschouwd.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Judica Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Judica Letselschade in rekening gebrachte honorarium. Opdrachten met een langere looptijd dan 1 jaar geldt een beperking tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste vijf maanden.
 8. Indien Judica Letselschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is die opdrachtgever gehouden Judica Letselschade terzake daarvan te vrijwaren.
 9. Iedere rechtsvordering tegen Judica Letselschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Judica Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd.
 10. Judica Letselschade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Judica Letselschade.

Artikel 12    Derden

 1. Judica Letselschade heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13    Archiveren

 1. Het betreffende dossier zal gedurende een periode van 5 jaar na het sluiten van de zaak in het archief van Judica Letselschade worden bewaard. Na 5 jaar zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 14    Nietige of vernietigbare bepaling

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 15    Uitleg bepalingen

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16    Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Judica Letselschade is bevoegd van geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Judica Letselschade en haar opdrachtgevers(s) voortvloeien kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17 Interne klachtenregeling 

 1. Indien u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening, dan kunt u altijd bij ons terecht met uw klacht. Wij zullen trachten de onvrede weg te nemen door in overleg      tot een goede oplossing te komen.
 2. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen en daarbij aan te geven welke oplossing u voor ogen staat. Binnen uiterlijk 5 werkdagen kunt u dan een inhoudelijke reactie tegemoet zien.
 3. Indien er onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.
 4. De afhandeling van de klacht geschiedt in elk geval binnen een maand waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk zullen worden beantwoord en gemotiveerd.

Artikel 18    Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ’Algemene Voorwaarden Judica Letselschade 2016’.
 2. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is op te vragen/ in te zien via de website van Judica Letselschade, judicaletselschade.nl.