Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt. U kunt letselschade oplopen door een kapotte machine, een onveilige werksituatie of door te weinig veiligheidsinstructies.

Werkgever aansprakelijk
In Nederland is een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval.  Een werkgever moet zich aan strenge wetten houden als het gaat om de veiligheid van zijn werknemers. Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek (art. 7:658 BW). De wettelijke zorgplicht van de werkgever is uitgebreid waardoor het bijna altijd mogelijk is om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade bij een bedrijfsongeval. Uw werkgever is ook aansprakelijk te stellen voor de schade die u tijdens een bedrijfsuitje of in de pauze oploopt. Daarnaast is de zorgplicht van uw werkgever ook van toepassing bij een verkeersongeval met een dienstauto.
Indien uw werkgever te weinig heeft gedaan om het risico op een bedrijfsongeval te beperken, kan de werkgever mogelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u als gevolg van het bedrijfsongeval lijdt. Een werkgever is bij een ongeval tijdens werktijd bijna altijd aansprakelijk voor de schade die een werknemer bij een arbeidsongeval oploopt.

Zorgplicht werkgever
Een werkgever is aansprakelijk als hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De zorgplicht van de werkgever brengt mee dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werkzaamheden van de werknemer niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemer. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen nemen en instructies geven indien de werknemer werkt met gevaarlijke stoffen. Naast het geven van instructies moet een werkgever ook toezien of de gegeven instructies wel goed worden opgevolgd. Als werknemer draagt u de bewijslast en moet u aantonen dat uw klachten veroorzaakt zijn door de werkzaamheden.

Eigen schuld
Alleen in gevallen waarin de werkgever kan bewijzen dat het bedrijfsongeval volledig aan de werknemer is te wijten, kan de werkgever aansprakelijkheid voorkomen, want dan is er sprake van eigen schuld van de werknemer. In de praktijk blijkt dat de werkgever nauwelijks een geslaagd beroep op eigen schuld van de werknemer kan doen.

Bewijslast en stelplicht
Bij een bedrijfsongeval ligt de bewijslast bij uw werkgever. U als werknemer hoeft enkel te stellen dat u letsel heeft opgelopen tijdens het werk als gevolg van de onvoldoende veilige werkomstandigheden.
Het is vervolgens aan uw werkgever om aan te tonen dat zij er alles aan heeft gedaan om het bedrijfsongeval  te voorkomen (artikel 7:658 BW). Dit is een lastige bewijslast. Uw werkgever dient namelijk tevens bedacht te zijn op onverwachtse gevaren die zich tijdens de uitoefening van werk voor kunnen doen.

Stagiaires en vrijwilligers
Ingevolge art. 7:658 BW hoeft er geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst, hetgeen betekent dat ook stagiaires en vrijwilligers onder artikel 7:658 BW vallen. Een werkgever is slechts niet aansprakelijk als de werkgever kan aantonen dat alle benodigde maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de werknemer en of stagiaire schade lijdt.

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval door fout van collega
Bent u als gevolg van een fout van een collega slachtoffer van een arbeidsongeval geworden? De werkgever kan aansprakelijk zijn voor de letselschade die u opgelopen hebt als gevolg van een fout van een collega. Het is wel van belang dat de fout gemaakt is tijdens werkzaamheden waarover de werkgever zeggenschap heeft.

Beroepsziekten
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate tijdens het werk heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor een beroepsziekte. Bij beroepsziekte kunt u denken aan: psychische aandoeningen, RSI, burn-out, asbestziekten en rug-, nek en schouderklachten. Beroepsziekten kunnen gezondheidsklachten met zich meebrengen, maar kunnen ook andere gevolgen hebben, zoals tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid en verlies aan inkomen.

Woon-werkverkeer
Als u door eigen schuld letselschade oploopt door een verkeersongeval onderweg van of naar het werk, dan is uw werkgever in beginsel niet voor aansprakelijk. Uw werkgever is wel aansprakelijk wanneer u letselschade oploopt door een verkeersongeval tijdens werktijd. Het maakt dan niets uit of u in een dienstauto of in uw eigen auto reed.

Heeft u buiten uw schuld  letselschade opgelopen door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer of tijdens het werk, dan levert dat geen probleem op. De aansprakelijke partij zal dan uw letselschade moeten vergoeden.

Schadevergoeding?
Uw recht op schadevergoeding bij een bedrijfsongeval zal afhangen van de aard van het letsel en hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. De totale schadevergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst en de duur van uw letsel. Wilt u weten wat uw kansen zijn en welke kosten ten gevolge van het bedrijfsongeval u kunt claimen?  U kunt bellen naar 029 42 67 180 of een mail sturen naar info@judicaletselschade.nl