Materiële schade claimen

Als u een ongeval heeft gehad en een ander is hier verantwoordelijk voor, dan kunt u uw schade verhalen bij de aansprakelijke partij. Bij letselschade kunt u twee soorten schade claimen: materiële en immateriële schade.  Onder de materiële schadevergoeding vallen alle schades die direct in geld uit te drukken zijn.

Enkele voorbeelden van materiële schade:

 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Studievertraging
 • Huishoudelijk hulp
 • Telefoonkosten
 • Verlies van verdienvermogen
 • Voertuigschade
 • Schade aan spullen/eigendommen
 • Opgenomen vakantiedagen door derden
 • verlies zelfredzaamheid (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging)
 • Verlies zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld klussen in en om uw woning)
 • Gemiste zwarte inkomsten
 • Verlies van verdienvermogen (schade door niet kunnen werken)
 • Wettelijke rente
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Andere kosten als gevolg van het ongeval

Medische kosten
Bij medische kosten gaat het bijvoorbeeld om de kosten voor ziekenhuisopname of een opname in een revalidatiecentrum. Ook de kosten die niet door uw eigen zorgverzekeraar worden vergoed, zoals het eigen risico en eigen bijdrage medicatie, vallen onder medische kosten.

Reiskosten
Dit zijn de reiskosten die u moet maken om medische behandelingen te ondergaan. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld niet zelf naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut kan rijden en iemand moet vragen om u te brengen of dat u gebruikt moet maken van het openbaar vervoer. Deze reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking en worden meegenomen in de letselschadeclaim.

Studievertraging
Als u als gevolg van het ongeval tijdelijk of geheel uw studie moet stoppen en daardoor extra kosten gaat maken dan is dat een schadepost dat meegenomen wordt in de afwikkeling van uw letselschadezaak. Bij extra kosten kunt u denken aan boekengeld en schoolgeld.

Huishoudelijk hulp
Het kan zijn dat u als gevolg van het ongeval niet meer de huishoudelijke taken kunt verrichten. U kunt denken bijvoorbeeld denken aan schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Het gaat hier om de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden en niet is relevant of u daadwerkelijk hulp heeft ingeschakeld.

Telefoonkosten
Wanneer u als gevolg van het ongeval regelmatig moet naar ons kantoor moet bellen of een afspraak moet maken met een arts, krijgt u te maken met extra telefoonkosten. Deze telefoonkosten komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Verlies van verdienvermogen
Dit wordt ook wel verlies arbeidsvermogen genoemd. Dit is de schade die ontstaat doordat het slachtoffer als gevolg van het ongeval niet meer in staat is zijn werk uit te oefenen. Bij de begroting van deze schade wordt uitgegaan van de netto inkomensschade.

Voertuigschade
De schade aan het voertuig.

Schade aan spullen/eigendommen
U kunt hierbij denken aan kledingschade of schade aan mobiele telefoon of andere zaken die door het ongeval beschadigd zijn geraakt.

Opgenomen vakantiedagen door derden
Als uw partner of uw familie vrij moet nemen om u naar een arts te brengen. Ook de kosten voor de extra opvang van de kinderen komt voor vergoeding in aanmerking.

Verlies zelfredzaamheid (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging)
Dit verlies is het verminderde vermogen om jezelf persoonlijk te verzorgen. Als dit verlies door hulp van anderen gecompenseerd wordt, dan kunnen die kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Verlies zelfwerkzaamhid (bijvoorbeeld klussen in en om uw woning)
Als u als gevolg van een ongeval niet meer in en om uw woning kunt klussen die u normaal wel gewend was te doen, kunt u hiervoor hulp van anderen inschakelen. U kunt dan vrienden of familie vragen om u  te helpen met bijvoorbeeld het schilderen van de woning of de onderhoud van de tuin . De aansprakelijke partij zal deze kosten naar redelijkheid moeten vergoeden. Het gaat dan om de extra kosten voor het inhuren van hulp. Deze schadepost wordt concreet berekend of via de Richtlijnen van de Letselschaderaad.

Gemiste zwarte inkomsten
Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad komt ook de gemiste zwarte inkomsten voor vergoeding in aanmerking. Bij de letselschade berekening wordt als uitgangspunt de netto inkomsten genomen.

Wettelijke rente
De aansprakelijke verzekeraar dient uw schade te vergoeden op het moment dat u de schade lijdt. In de regel is dit de ongevalsdatum. Indien de uitbetaling van uw schade later plaatsvindt, dan heeft u recht op een vergoeding van de wettelijke rente. De hoogte van deze wettelijke rente wordt door de overheid vastgesteld.

Buitengerechtelijke kosten
Dit zijn de kosten die u moet maken om buiten rechte (niet via de rechter) uw schade te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Dit zijn de kosten die wij maken om uw letselschadezaak te behandelen. Onze kosten worden door de aansprakelijke verzekeraar vergoed, als deze de aansprakelijkheid heeft erkend.

Andere kosten
Andere kosten die u als gevolg van het ongeval heeft moeten maken.